Είναι κατανοητό ότι η βοήθεια στο διάβασμα του παιδιού στο σπίτι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα είναι ανάλογο με αυτό που ακολουθείται στο φροντιστήριο, έτσι ώστε το παιδί να συνηθίζει σε μια αποτελεσματική μέθοδο μελέτης και εξέτασης. Βέβαια, η βοήθεια που θα προσφέρεται στον μαθητή θα είναι ανάλογη του επιπέδου του στην Αγγλική Γλώσσα.

  • Στη τάξη Junior ειδικότερα, οι λέξεις αρχικά εξετάζονται στην ορθογραφία ως εξής: Οι μαθητές ακούν την λέξη στα Αγγλικά και τη γράφουν στο τετράδιό τους. Στην εξέταση αποφεύγεται, δηλαδή, στην αρχή η χρήση της αντίστοιχης ελληνικής λέξης για διευκόλυνση των μαθητών τόσο μικρής ηλικίας. Αρχικά, λοιπόν, αυτή είναι μια καλή μέθοδος για να ακολουθείται και στο σπίτι. Σταδιακά, η εξέταση των λέξεων στη τάξη, όπως και στο σπίτι, μπορεί να γίνεται με τη χρήση εικόνων και, τέλος, με χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Οι γονείς, βέβαια, δεν είναι ανάγκη να προμηθευτούν κάρτες με εικόνες για την εξέταση των λέξεων, αφού αρκεί να δείχνουν τις άφθονες εικόνες του βιβλίου για να παρέχει το παιδί την Αγγλική αντίστοιχη λέξη.
  • Επομένως, στη Junior τάξη, η εξέταση λεξιλογίου στο σπίτι μπορεί να γίνεται με πιο δημιουργικούς τρόπους, που ενθαρρύνουν την κατανόηση και όχι τη ‘ξύλινη’ αποστήθιση. Η παντομίμα και οι εικόνες, όπως και τα τραγούδια, οι ιστορίες και οι ηλεκτρονικές ασκήσεις που παρέχονται στους μαθητές μαζί με τα βιβλία τους αποτελούν αποτελεσματικούς τρόπους εκμάθησης λεξιλογίου όχι μόνο στη τάξη, αλλά και στο σπίτι. Τα ίδια ισχύουν και για την εκμάθηση της γραμματικής, αν και σε αυτό το στάδιο δε δίνεται τόσο έμφαση στο γραμματικό και συντακτικό ρόλο των λέξεων όσο στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και της έκφρασης των μαθητών.
  • Φτάνοντας πλέον στις Senior τάξεις (A’ senior και άνω), ο μαθητής θα αρχίσει να διαβάζει συστηματικότερα τη γραμματική, ενώ οι νέες λέξεις που θα αυξάνονται θα χρειάζονται οργανωμένο τρόπο μελέτης. 
  • Σημαντικό είναι, επίσης, να ωθεί ο γονέας τον μαθητή να διαβάζει (σιωπηρά και δυνατά) κάθε νέο κείμενο που συζητήθηκε στο μάθημα και να εξασκείται στη μετάφραση του κειμένου στην Ελληνική Γλώσσα. Η ιδιωτικότητα και ησυχία στο προσωπικό περιβάλλον κάθε μαθητή προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εξάσκηση στην ανάγνωση και τη προφορά.
  • Σε γενικές γραμμές, οι γονείς είναι σημαντικότατες μορφές στη ζωή ενός παιδιού, άρα η νουθεσία και η παρακολούθηση του διαβάσματος στο σπίτι αναμφίβολα θα είναι πολύτιμα στηρίγματα για κάθε μαθητή. Όμως, οι γονείς θα πρέπει να προσέξουν ώστε να μη πέσουν στη ‘παγίδα’ της υπερβολικής καθοδήγησης του μαθητή κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών του, η οποία πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση της κριτικής σκέψης του μαθητή, τη μείωση της γλωσσικής του έκφρασης ή ακόμα και την οκνυρία του τελευταίου για επίμονη προσωπική μελέτη. Η γονεïκή βοήθεια θα πρέπει να είναι τόση ώστε να μην ‘ελέγχει’ τη σκέψη και τη προσωπική έκφραση του μαθητή, αλλά, αντίθετα, να την ενθαρρύνει και να την καλλιεργεί. Οι εργασίες, λοιπόν, ας γίνονται μέσα από συνεργασία και συζήτηση του θέματος, χωρίς η εργασία να γράφεται μόνο από τον γονέα ή να εκφράζει μόνο τις απόψεις του τελευταίου.
  • Για τη μεγιστοποίηση της προθυμίας και του διαβάσματος του μαθητή, ιδανική θα ήταν μια συζήτηση με τους γονείς του σχετικά με τους λόγους που μαθαίνει Αγγλικά. 
  • Όταν πια έρχεται το στάδιο των υψηλών διπλωμάτων (επίπεδα Β2 και C2), με τη προϋπόθεση ότι έχουν ακολουθηθεί τα περισσότερα από τα παραπάνω, οι ωριμότεροι πλέον μαθητές έχουν ήδη μυηθεί σε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαβάσματος, πράγμα το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να μελετούν μόνοι τους, χωρίς ιδιαίτερο εξωτερικό έλεγχο. Άλλωστε, ακόμα και στη μελέτη εκφράζεται η αυτονόμηση που συντελείται κατά τη διάρκεια της εφηβείας.
  • Αν, όμως, ένα ποσοστό ελέγχου από την οικογένεια εξακολουθεί να είναι απαραίτητο, τότε αυτό μπορεί να συμβαίνει πάλι με τρόπους που ενθαρρύνουν τη σκέψη, χωρίς να κουράζουν ή να πιέζουν το ψυχισμό του μαθητή. Ένας τέτοιος τρόπος θα ήταν η συζήτηση του θέματος μιας έκθεσης (στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά αν δύναται ο γονέας) πριν γραφεί η έκθεση αυτή ή η συνεργατική ανάγνωση και μετάφραση κειμένων από ξενόγλωσσες εφημερίδες και περιοδικά με παράλληλη χρήση λεξικού, κτλ.

Εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κατανοούμε το γεγονός ότι όλοι οι γονείς είναι εξαιρετικά πολυάσχολοι στις μέρες μας και ο ελεύθερος χρόνος τους είναι λιγοστός. Επίσης, εύλογο είναι ορισμένοι να μη γνωρίζουν άριστα Αγγλικά. Επομένως, όλα όσα προτείναμε παραπάνω μπορούν να προσαρμοστούν ποσοτικά ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο κάθε γονέας, αλλά ας μη μειωθεί ποιοτικά η προσφερόμενη από αυτούς βοήθεια. Ακόμα και στη περίπτωση ελλειπούς γνώσης της Αγγλικής, κάποιες μέθοδοι, όπως η χρήση εικόνων, οι συζητήσεις, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή η απλή συντροφιά και διακριτική επιτήρηση κατά το διάβασμα συμπληρώνουν τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο και συντελούν στη δημιουργία θετικών προϋποθέσεων για αυξημένες επιδόσεις μέσα στη τάξη.

Please follow and like us: