Συνήθως οι καινούριες λέξεις περιέχονται στο βιβλίο Companion που συνοδεύει το κυρίως βιβλίο (Students ή Pupils Book). Κατ’ αρχάς, αφού έχει γίνει γραπτή και προφορική εισαγωγή των μαθητών σε νέο λεξιλόγιο μέσα στη τάξη, πάγια τακτική του σχολείου μας είναι να ακολουθεί στο σπίτι η αντιγραφή ομάδας λέξεων, καθορισμένων από τον/την καθηγητή/τρια για κάθε μάθημα, από το Companion τουλάχιστον δύο φορές.

Έτσι, εμπεδώνεται η ορθογραφία της κάθε λέξεως και δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή να δει επιπρόσθετα παραδείγματα χρήσης των λέξεων, πέρα από αυτά του βιβλίου. Όλα τα παραπάνω εξετάζονται ανελλειπώς προφορικά, αλλά και γραπτά με την ορθογραφία που πραγματοποιείται σε κάθε μάθημα.

Σε γενικές γραμμές, η μαγική λέξη όσον αφορά την εκμάθηση λέξεων είναι η λέξη επανάληψη. Επανάληψη γίνεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου με τις λεξιλογικές ασκήσεις που βρίσκονται στο Companion, οι οποίες βέβαια εξηγούνται και γράφονται μέσα στη τάξη. Επαναληπτικά κεφάλαια υπάρχουν και στο κυρίως βιβλίο, τα οποία βοηθούν τον μαθητή να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις λέξεις σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια.

Επίσης, από το σχολείο μας δίνονται πολλές επαναληπτικές φωτοτυπίες με ασκήσεις, αλλά και εικόνες οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν τη γραπτή μορφή της λέξης με αυτό που υποδηλώνει. Τέλος, σημαντική είναι η εκούσια επανάληψη αρκετών κεφαλαίων λέξεων που γίνεται από τον ίδιο τον μαθητή ανά διαστήματα, την οποία συνήθως ενθαρρύνει το σχολείο μας με τακτά διαγωνίσματα. Σε αυτά δεν απαιτείται μόνο η ελληνική ή η αγγλική σημασία των λέξεων, αλλά και η γνώση παραδειγμάτων, όπως και η νοητική σύνδεση των λέξεων με τις ανάλογες εικόνες.

Βέβαια, για την πλήρη αφομοίωση του νέου λεξιλογίου, χρησιμοποιούμε και πιο ‘διασκεδαστικά’ μέσα για τους μαθητές μας, όπως η παρακολούθηση επεισοδίων στο βίντεο, πλοήγηση σε σχετικές σελίδες του Internet , ομαδικές συζητήσεις που ενθαρρύνουν τη χρήση των νέων λεξιλογικών ενοτήτων και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών ασκήσεων από CD-ROM, ανάλογων με αυτών του βιβλίου, μέσα στη τάξη.

Έχοντας, λοιπόν, υπόψην όλα τα παραπάνω, μερικές χρήσιμες συμβουλές για την εκμάθηση νέων λέξεων είναι (βλ. Hedge, 2000, Κεφάλαιο 4):

α) Χρήσιμο είναι να παρατηρούμε πώς χρησιμοποιούνται οι νέες λέξεις στα κείμενα του βιβλίου ή σε άλλα, δηλαδή πώς συντάσσονται (ποιες λέξεις συνήθως προηγούνται ή έπονται) και αν ανήκουν στο καθημερινό ή επίσημο λόγο. Επίσης, προσπαθούμε να ‘μαντεύουμε’ τη σημασία των άγνωστων λέξεων είτε από τα συμφραζόμενα είτε και από τα συνθετικά της. Έτσι, μπορούμε εύκολα να ξεπερνάμε τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα κείμενα και θυμόμαστε με πιο έντονο τρόπο τη σημασία των νέων λέξεων.

β) Η γνώση μιας αγγλικής λέξης προϋποθέτει την γνώση της ελληνικής της σημασίας. Παράλληλα, χρήσιμη είναι και η γνώση παραδειγμάτων με τις διάφορες χρήσεις και έννοιες μιας λέξης στην Αγγλική Γλώσσα, όπως και η σύνδεση της λέξης με την εικόνα του προσώπου/αντικειμένου/κτλ. που αντιπροσωπεύει.

γ) Όσο μεγαλώνει το επίπεδό τους στην Αγγλική, ωφέλιμο είναι οι μαθητές να αρχίζουν να μαθαίνουν συνώνυμα, αντώνυμα και παράγωγα των νέων λέξεων έτσι ώστε να κατανοήσουν και να κατακτήσουν όλο το φάσμα της λέξης αυτής. Οι μαθητές που στοχεύουν στη κατάκτηση υψηλών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας μαθαίνουν πλέον την αγγλική επεξήγηση των νέων λέξεων. Με άλλα λόγια, διαβάζουν και κατανοούν πάλι στα Αγγλικά το νόημα τη άγνωστης λέξης με στόχο την βελτίωση και αύξηση της έκφρασής τους στα Αγγλικά.

δ) Εφόσον είναι αποδεδειγμένο με έρευνες (βλ. Goddard και Patterson, 2000, σελ. 50-51) ότι το ανθρώπινο μυαλό κατηγοριοποιεί τις διάφορες έννοιες για να τις αποθηκεύσει μακροπρόθεσμα, οι μαθητές μπορούν, στο τέλος κάθε κεφαλαίου, να τοποθετούν και να μελετούν τις νέες λέξεις σε θεματικές ενότητες, π.χ. λέξεις που εκφράζουν έπιπλα, ρούχα, κτλ. Κατηγορίες λέξεων υπάρχουν συνήθως στο τέλος του κυρίως βιβλίου ή σε έντυπα που διανέμονται στο σχολείο μας.

ε) Η συνεχής εξάσκηση και επανάληψη με τους τρόπους που περιγράψαμε παραπάνω (ασκήσεις στο Companion, επαναληπτικές φωτοτυπίες, ηλεκτρονικές ασκήσεις, συζητήσεις, κτλ.) είναι η μόνη οδός για μακροπρόθεσμη γνώση και άρτια αναπαραγωγή του λεξιλογίου.

Please follow and like us: