Η γραμματική, όσο κι αν μας ‘τρομάζει’, χρειάζεται απλά σύστημα, δηλαδή έναν οργανωμένο τρόπο μελέτης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα βιβλία γραμματικής είναι έτσι οργανωμένα ώστε κάθε κεφάλαιο (ή γραμματικό φαινόμενο) προϋποθέτει τη γνώση των προηγουμένων για τη πλήρη κατανόησή του.

Το οργανωμένο αυτό διάβασμα μπορεί να αποτελείται από 4 στάδια:

α) Ανάγνωση όλης της θεωρίας με έμφαση στα κύρια σημεία (τα οποία συνήθως είναι υπογραμμισμένα σύμφωνα με τη καθοδήγηση του καθηγητή μέσα στη τάξη), καθώς και στις σημειώσεις που υπάρχουν από το μάθημα.

β) Ανάγνωση των ασκήσεων που έγιναν μέσα στη τάξη και προσοχή στο τρόπο επίλυσής τους.

γ) Επίλυση των ασκήσεων που έχουν οριστεί από τον καθηγητή για το σπίτι, με συνεχή παρακολούθηση της αντίστοιχης θεωρίας.

δ) Επαναληπτική ανάγνωση της θεωρίας για εμπέδωση των κυρίως σημείων, αλλά, αυτή τη φορά και των επιμέρους λεπτομερειών. Προσπάθεια εκμάθησης και της αγγλικής ορολογίας των διαφόρων εννοιών, π.χ. χρόνοι= tenses.

Έχοντας τελειώσει το διάβασμα της γραμματικής, σε γενικές γραμμές προσπαθούμε να συγκρατήσουμε στο μυαλό μας τα παρακάτω:

  • Τη μορφή του γραμματικού φαινομένου (Πώς σχηματίζεται;). Προσέχουμε εξίσου την κατάφαση, την ερώτηση και την άρνηση.
  • Τις χρήσεις του γραμματικού φαινομένου (Πώς και γιατί χρησιμοποιείται;)
  • Παραδείγματα με το γραμματικό αυτό φαινόμενο και λέξεις που βοηθούν στην αναγνώριση του φαινομένου μέσα στη γλώσσα (λέξεις-κλειδιά). Αν υπάρχουν παραπάνω από μια χρήσεις ενός φαινομένου, τότε μαθαίνουμε παραδείγματα και λέξεις-κλειδιά για κάθε χρήση χωριστά.

Για παράδειγμα, εάν το μάθημα της γραμματικής μας εισάγει στον ενεστώτα διαρκείας (present continuous), αυτά που πρέπει κυρίως να συγκρατήσουμε είναι:

  • Μορφή (Form):

Κατάφαση (Affirmative)→ subject + am/is/are + verb + -ing

Ερώτηση (Interrogative) → am/is/are + subject + verb + -ing

Άρνηση (Negative) → subject + am/ is/ are + not + verb + -ing

  • Χρήσεις (Uses):

1) για πράξεις που συμβαίνουν τώρα,
2) για μελλοντικά σχέδια

  • Παραδείγματα (Examples):

1) I am doing my homework now.
2) We aren’t flying to Athens tomorrow.

  • Λέξεις-κλειδιά (Key Words):

1) now, at the moment
2) tomorrow, next week, on Monday, at the weekend

Η διδασκαλία της γραμματικής στο σχολείο μας γίνεται με συνεχείς επαναλήψεις, διαγωνίσματα και επιπρόσθετες φωτοτυπίες, πάντα σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες. Σημειωτέο είναι ότι η εισαγωγή των μαθητών σε μια νέα γραμματική δομή γίνεται μέσα από τον εντοπισμό και ανάλυση της δομής αυτής σε αγγλικά κείμενα της καθημερινής ζωής.

Please follow and like us: