ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Τα διπλώματα ελληνομάθειας εναρμονίστηκαν σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών και τα επίπεδα είναι πλέον τα ίδια με των άλλων γλωσσών (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2)

ellinika glossa ptyhia epipeda

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Σε ποιους είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας:

  • χρειάζεται για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής γλώσσας να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας
  • θεωρείται προϋπόθεση καθώς η επάρκεια στην ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη για την άδεια άσκησης ορισμένων επαγγελμάτων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των δικαιούχων. Το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.
  • οι αλλογενείς/αλλοδαποί που θα αποκτήσουν πιστοποιητικό επιπέδου Β2 μπορούν να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  • το πιστοποιητικό επιπέδου Γ1 δίνει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίο πολίτη, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδείξει την πολύ καλή γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο.
  • Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν:
  • αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους διορισμός επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις
  • όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και
  • αλλοδαποί ομογενείς.
Please follow and like us: