Τι είναι το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ;

ΚΠΓ – LOWER ( Β2 ) – ADVANCED ( Γ2 )

Το Κ.Π.Γ. ( Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ) είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης βάσει του οποίου πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης μιας γλώσσας.

Τα επίπεδα γνώσης αντιστοιχούν σε Α, Β και Γ. Το Α που αντιστοιχεί σε στοιχειώδης γνώση της αγγλικής χωρίζεται σε Α1 και Α2.

Το Β χωρίζεται σε Β1 και Β2 ( lower ) και το Γ σε Γ1 ( advanced ) και Γ2 ( proficiency ). Ωστόσο η εξέταση των επιπέδων είναι ενιαία, δηλαδή για παράδειγμα ο εξεταζόμενος δίνει ένα ενιαίο test για την εξέταση Β και ανάλογα με την απόδοση του ,του αποδίδεται το πιστοποιητικό που του αντιστοιχεί.

To Κ.Π.Γ. εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυτό οι Έλληνες πολίτες ή οι ομογενείς, οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνει 4 ενότητες : listening, speaking, writing, reading. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο και τα αποτελέσματα τους είναι διαθέσιμα 2 με 3 μήνες μετά την εξέταση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΓ

  • Το κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας αναγνωρίζεται από τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και τον ΑΣΕΠ.
  • Το κόστος των εξετάσεων είναι πολύ προσιτό.
  • Αποτελεί έγκυρη πιστοποίηση της Αγγλικής καθώς εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας μας.
Please follow and like us: