(Απαιτείται γνωστικό επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Α2)

28 ΩΡΕΣ 7 εβδομάδες Χ 2 δίωρα ανά εβδομάδα

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε ξένους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα σε αρχάριο επίπεδο. Μέσω αυτού του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα αντιληφθούν τη σημασία της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για την εξυπηρέτηση των καθημερινών τους αναγκών και θα μάθουν τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίζουν θέματα που προκύπτουν και θα έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες. Όποτε το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θέματα όπως:

  • υγεία
  • εκπαίδευση
  • δημόσιες υπηρεσίες
  • προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • επαγγελματική κατάρτιση
  • εύρεση εργασίας
  • στέγαση
  • νομικό καθεστώς

Κατά συνέπεια οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση των γνώσεών τους στην ελληνική γλώσσα, να αναζητούν ευκολότερα πληροφορίες και φορείς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, να επικοινωνούν καλύτερα στην καθημερινή τους ζωή και να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες πληροφόρησης και δικτύωσης.

Για Πληροφορίες – Εγγραφές

Please follow and like us: